Конструкція як основа для побудови ментальної схеми речення.

Автор(и)

  • Yuliia Boiko Хмельницький національний університет

Анотація

На сучасному етапі розвитку науки когнітивно-дискурсивна парадигма у лінгвістиці найчастіше визнається одним із найпрогресивніших методів дослідження. У вітчизняних та зарубіжних наукових розвідках особливої уваги почали надавати вивченню смислових синтаксичних категорій у рамках семантичного (Н.Д. Арутюнова, О.В.Падучева, Я.Г.Тестелець, А. Мустайокі, В.І. Вихованець, М.В.Мірченко), функціонального (І.П. Распопов, Н.О.Слюсарева, В.Д. Івшин), комунікативного синтаксису (Г.О.Золотова, М.В.Всеволодова), а також конструкційної граматики (А.Голдберг, В.Крофт). Очевидно, що до фокусу досліджень лінгвісти залучають речення як особливу номінативну одиницю з її різними структурними рівнями.

Біографія автора

Yuliia Boiko, Хмельницький національний університет

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри германської філології та перекладознавства

Посилання

Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. Москва : Школа «Языки русской культуры», 1999. 896 с.

Бенвенист Э. Общая лингвистика. Москва : Прогресс, 1974. 447 с.

Болдырев Н. Н. Функциональная категоризация английского глагола. Москва : ЛИБРОКОМ, 2009. 144 с.

Золотова Г. А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. Москва : КомКнига, 2007. 368 с.

Кубрякова Е. С. Когнитивная лингвистика и проблемы композиционной семантики в сфере словообразования. Изв. АН., 2002. № 1. Т. 61. С. 13–24.

Михайлова О. В. Просте речення в давньоанглійській мові: синтаксичний, семантичний, когнітивний та комунікативний аспекти : дис… канд. філол. наук. Харків, 2007. 202 с.

Панкрац Ю. Г. Пропозициональная форма представления знаний. Москва: РАН ИНИОН, 1992. С. 78–97.

Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика. Москва : АСТ: Восток-Запад, 2007. 314 с.

Тестелец Я. Г. Введение в общий синтаксис. Москва : Рос. гос. гуманит. ун-т, 2001. 800 с.

Чейф У. Значение и структура языка. Москва : ЛИБРИКОМ, 2009. 452 с.

Шевченко І. С. Когнітивне моделювання простого речення. Проблеми загального, германського та слов‘янського мовознавства. До 70- річчя проф. В.В. Левицького : зб. наук. праць. Чернівці : Книги – ХХI, 2008. С. 390–394.

Langaсker R. W. Foundations of Cognitive Grammar. V. 2 : Descriptive application. Stanford : Stanford University Press, 1991. Vol. 1. 395 p.

Lakoff G. Cognitive semantics. Bloomington, 1988. 568 p. 14. Talmy L. Toward a Cognitive Semantics. Concept Structuring Systems. Cambridge, Massachusets : The MIT Press, 2000. Vol. 1. 495 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Розділ ІІ. Теоретичні питання синтаксису і морфології