Реалізація у мовленні периферійних складників сукупності.

Автор(и)

  • Iryna Domracheva Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Здійснивши низку досліджень функційно-семантичного поля сукупності, вважаємо за доцільне детально зупинитися на аналізові периферійної зони сукупності. Відомо, що ядрову частину функційносемантичного поля (ФСП) складають окремі дієслова із семою «єднання», власне сукупні, збірні іменники, прикметники та дієприкметники, числівники із значенням сукупності. Периферійними вважаємо три рівні, на яких зреалізовано функціонування множинних іменників, окремих займенників та прислівників. Говоримо про мікрополя периферійної сукупності іменників pluralia tantum, прономінативів та адвербативів. Ці мікрополя також мають ядро та мікропериферії, залежно від семантики складників, що його структурують.

Біографія автора

Iryna Domracheva, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови

Посилання

Домрачева І.Р. Функціонально-семантична категорія сукупності у сучасній українській мові: дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова». Запоріжжя, 1999. 198 с.

Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української мови. Ч.1. Київ: Вища школа, 1972. 402 с.

Крылов С.А. О семантике местоименных слов и выражений. Рус. местоимения: Семантика и грамматика: Межвуз. сб. научн. тр. / Ред. кол.: А.Б.Пеньковский (отв. ред.) и др. Владимир: Владимир. гос. пед. ин-т, 1989. С.5- 12.

Ожоган В.М. Займенникові слова у структурі сучасної української мови: дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук. Київ, 1998. 388 с.

Словник української мови: В 11 т. Київ: Наук. думка, 1970 – 1980.

Холодович А.А. Проблемы грамматической теории. Ленінград: Наука, 1979. 304 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Розділ ІІ. Теоретичні питання синтаксису і морфології