Про синтаксичний статус односкладного речення із предикативним заперечним словом нема (немає) в структурі головного компонента.

Автор(и)

  • Liudmyla Koval Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Серед великої кількості формально-синтаксичних моделей, якими в сучасній українській літературній мові репрезентоване односкладне речення, чільне місце посідає модель з аналітичним головним компонентом, у складі якого функціонує слово нема (немає) на кшталт Тут нема вже рятунку (М. Коцюбинський); Тебе немає (Л. Костенко); Немає гіршого ворога від колишнього друга (Народна творчість); Місяця нема, не народився (М. Грушевський); Нема ні початку, ні краю цій нудоті німій і нудній німоті (В. Симоненко); Немає ні грому, ні граду, ні вітру, ні дощу (В. Симоненко). Такі речення досить поширені в сучасній українській літературній мові, особливо в її художньому, розмовному, публіцистичному стилях, однак у мовознавчому аспекті, на нашу думку, їх досліджено недостатньо.

Біографія автора

Liudmyla Koval, Донецький національний університет імені Василя Стуса

доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри української мови

Посилання

Бабайцева В. В. Односоставные предложения в современном русском языке. Москва, 1968. 160 c.

Баган М. «Нема з ким тихо розмовляти, ані порадитись. Нема! Анікогісінько нема!» (заперечні конструкції у поезії Т. Шевченка. Культура слова. 2014. Вип. 80. C. 126−133. URL : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/111579/15Bagan.pdf?seque nce=1

Безособові речення. URL : http://shkolyar.in.ua/bezosobovi-rechennya

Валгина Н.С. Современный русский язик : Синтаксис. Москва, 2003. 439 c.

Галкина-Федорук Е. М. Безличные предложения в современном русском языке. Москва, 1958. 332 c.

Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін. Українська мова: Словник-довідник. Донецьк : Центр підготовки абітурієнтів, 1998. 144 с. URL : http://litmisto.org.ua/?cat=15

Загнітко А. П. Різновиди односкладних речень. Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис. URL: http://litmisto.org.-ua/?p=755

Исаченко А. В. О возникновении и развитии категории состояния в славянских язиках. Вопросы языкознания. Москва : Академия наук СССР, 1955. № 6. С. 48–65.

Кавера Н. В. Семантична типологія предикатів стану : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.01. Київ, 2008. 25 с.

Кокора М. Безособові речення в поетичному мовленні В. Симоненка. Філологічні студії. 2014. Вип. 5. С. 53–57.

Локтев Е. В. Синтаксический статус безлично-генитивных предложений в современном русском языке. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sintaksicheskiy-status-bezlichno-genitivnyhpredlozheniy-v-sovremennom-russkom-yazyke

Нема. Академічний тлумачний словник української мови. Т 5. С. 333. URL: http://sum.in.ua/

Односкладні речення. URL: http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.-php?id=1384

Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. Москва, 1938. 451 c.

Пянковська І. В.Слова категорії стану в структурі речень німецької й української мов : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.17. Київ, 2009. 20 с.

Рабанюк Л. С. Генітивні речення в сучасній українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.01. ІваноФранківськ, 1998. 16 с.

Словник іншомовних слів / за ред. О. С. Мельничука. Київ : Головна редакція УРЕ. 1977. 776 с.

Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови : підручник. Київ : Видавничий центр «Академія», 2004. 408 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Розділ ІІ. Теоретичні питання синтаксису і морфології