Імплікатури у складних безсполучникових реченнях сучасної французької мови.

Автор(и)

  • Snizhana Lembik Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація

Між предикативними частинами складного речення нерідко встановлюються зв'язки, що виводяться на основі прояву властивостей ситуації у змістових відносинах. Подібні інферентні відносини у складних безсполучникових реченнях завжди імпліцитні. Специфікою невиражених (імплікаційних) відношень між елементарними реченнями є те, що базою такої імплікації слугує знакова діяльність, яку М.В. Нікітін називає «семіімплікаційними значеннями» [3, с. 87]. Умовно подібні значення можна розмежувати та представити у вигляді імплікатур конвенційного та неконвенційного типу. На думку П. Ґрайса, про характер імплікатури можна судити за наявністю чи відсутністю певного лінгвістичного елемента.

Біографія автора

Snizhana Lembik, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри романської філології

Посилання

Ковальчук М. С. Ускладнені багатокомпонентні речення з безсполучниковою структурною основою в українській мові. Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур: мат-ли VII Міжнародної конференції. Т. I. Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетровськ. ун-ту, 2001. С. 63-64.

Лембік С.О. Безсполучникові складні речення сучасної французької мови: структура, семантика, прагматика: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.05 «Романські мови». Київ, 2006. 20 с.

Никитин М.В. Основания когнитивной семантики: учебное пособие. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 2003. 277 с.

Шубб Л.В. Моносубъектные сложносочиненные предложения в современном французском языке: На материале союзных и бессоюзных предложений в научном и художественном стилях: дис. на соискание уч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.05 «Романские языки». Москва, 2000. 170 с.

Grice H.P. Logic and conversation. Syntax and semantics. Vol. 3. Speech Acts. N.Y.: Academic Press, 1975. P. 41-58.

Moeschler J., Reboul A. Dictionnaire encyclopédique de pragmatique. P.: Editions du Seuil, 1994. 579 p.

Riegel M., Pellat J.-C., Rioul R. Grammaire méthodique du français. P.: PUF, 1999. 631 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Розділ ІІ. Теоретичні питання синтаксису і морфології