Відфраземні деривати химерної прози Євгена Гуцала: типологія, способи творення, функції.

Автор(и)

  • Olena Vazhenina Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Наслідком індивідуально-авторських перетворень фразеологічного матеріалу є не лише фраземи-трансформи, але й відфраземні деривати, які утворюються шляхом «стиснення» фразеологічного звороту у слово.

Термін відфраземний дериват ввів у науковий оббіг О. Кунін для позначення явища творення нових фразеологізмів і слів на базі фразеологізмів.

Біографія автора

Olena Vazhenina, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови

Посилання

Виноградов В. В. О языке художественной литературы. Москва : Гослитиздат, 1959. С. 84–166.

Колоїз Ж. В. Інтегральне і диференціальне в трансформації та оказіональній деривації фразем. Мовознавчий вісник: збірник наукових праць на пошану професора Катерини Городенської з нагоди її 60-річчя. Черкаси, 2009. Вип. 8. С. 205–213.

Кунин А. В. Курс фразеологии современного английского языка : учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. 2-е изд., перераб. Москва : Высш. шк., Дубна: Изд. Центр «Феникс», 1996. 381 с.

Пасік Н. М. Фразеологічна репрезентація стильової домінанти химерності в художньому мовленні Євгена Гуцала. Література та культура Полісся. Вип. 84. Серія «Філологічні науки». № 7 / відп. ред. і упоряд. Г.В. Самойленко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. С. 139–149.

Стишов А. А. Отфраземные образования в современном украинском языке : автореф. дис. на соискание уч. ступени канд. филол. наук : спец. 10.02.02. Языки народов СССР. Київ, 1991. 18 с.

Третьякова И. Ю. Окказиональная фразеология : монография. Кострома : КГУ им. Некрасова, 2011. 290 с.

Чабаненко В. А. Стилістика експресивних засобів української мови : монографія. Запоріжжя : ЗДУ. 2002. 351 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Розділ ІІІ. Функційна семантика лексичних і фразеологічних одиниць