Актуальна проблематика української лінгвоконфліктології.

Автор(и)

  • Tetiana Kosmeda Університет імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Анотація

Серед нових напрямів мовознавства, як-от: гендерна лінгвістика, лінгвістика креативу, лінгвістика брехні, лінгвоемоціологія, лінгвоперсонологія, виокремлюють і лігвоконфліктологію. Українські й російські дослідники проблем лінгвоконфліктології, серед яких Л. Білоконенко, І. Кавінкіна, Г. Кронгауз, Г. Мацюк, Ю. Сорокін, В. Третьякова, Л. Чайка, присвячують зазначеній проблемі низку наукових розвідок, репрезентуючи матеріал передусім у межах теорії психолінгвістики (психолінгвістична лінгвоконфліктологія) та соціолінгвістики, юридичної лінгвістики, лінгвістичної експертизи. Цю проблему розглядають з огляду на теорію і практику комунікативної лінгвістики, міжособистісної й міжкультурної комунікації чи дискурсивної лінгвістики, а також теорії мовленнєвих жанрів. Крім терміна лінгвоконфліктологія, пропонують й інші назви цього лінгвістичного напряму, порівн.: девіатологія, помилкознавство, помилкологія, ляпсологія та ін. Наведені номінації показують, що увага фокусується на мовленнєвих чи вербальних помилках, неточностях, некоректностях, комунікативних невдачах, що лежать в основі ―вербального конфлікту‖ чи ―конфлікту комунікативного‖. У цьому разі увагу привертають мовленнєві чи комунікативні факти, некоректні мовні моделі, що актуалізовані пересічними носіями мови й не сприймаються суспільством, викликають незадоволення чи роздратованість.

Біографія автора

Tetiana Kosmeda, Університет імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри україністики

Посилання

Вахтин Н. Б., Головко Е. В. Социолингвистика и социология языка: учебное пособие. СПб: ИЦ «Гуманитарная Академия»; Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2004. 336 с.

Выступления Петра Первого в Сенате, URL: http://hklib.npu.edu.ua/full_txt/gilea/gilea17-2008.pdf (09.10.2018).

Камчатнов А. М., Николина Н. А. Введение в языкознание: учебное пособие. 3-е изд. Москва: Изд-во «Флинта»: Наука, 2001. 232 с.

Космеда Т. Актуалізація категорій ―лінгвонаціоналізм‖ і ―лінгвопатріотизм‖ у сучасному мовознавстві. Лiнгвiстичнi студiї : зб. наук. пр. Донец. нац. ун-ту / гол. ред. А. П. Загнітко. Вінниця : ДонНУ, 2016. Вип. 32. С. 66–70.

Космеда Т. Лингвокалейдоскоп: процессы живой речи (на материале русского и украинского языков), Саарбрюккен: Lambert Academic Publishing, 2017. 340 с.

Кронгауз М. Русский язык на грани срыва. Москва: Языки славянских культур, 2008. 232 с.

Мацюк Г. Прикладна соціолінгвістика. Питання мовної політики: навч. посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 212 с.

Якобсон Р. Речевая коммуникация, Его же, Избранные работы по лингвистике. Благовещенск: Изд-во Благовещенского Гуманитарного Колледжа им. И. А. Бодуэна де Куртенэ, 1998. С. 310–319.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Розділ ІV. Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, дискурс-аналізу