Фразеокогнітивний вимір конструювання медіа-подій.

Автор(и)

  • Hanna Kryshtaliuk Кам‘янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Анотація

Медіа-подію визначаємо як втілену дискурсивну концептуалізацію певного фрагмента дійсності, що відзначається важливістю, новизною та змінює знання про реальність. Обрана проблематика дослідження відзначається загальною актуальністю, однак поза увагою науковців залишаються окремі лінгвокогнітивні виміри вивчення медіа-подій, як-то фразеокогнітивний.

Біографія автора

Hanna Kryshtaliuk, Кам‘янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови

Посилання

Лакомська І. В. Семантика і структура фразеологізмів у газетних заголовках: впливовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.01. Одеса, 2018. 26 с.

Міщенко Т. В. Когнітивно-риторичні функції фразеологізмів в англомовному журнальному дискурсі : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. Ніжин, 2016. 262 с.

Нагорна О. О. Етнокультурні особливості семантики англійських фразеологізмів (на метеріалі британського варіанту англійської мови) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.04. Одеса, 2008. 23 с.

Kuznetsov M. I. Idiomatic Vocabulary in Present-day Media Discourse. Наукові праці. Сер. Філологія. 2015. Вип 240. Т. 252. С. 62–65.

Langacker R. W. Cognitive Grammar: A Basic Introduction. N.Y. : Oxford Univ. Press, 2008. 562 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Розділ ІV. Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, дискурс-аналізу